ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIOHUUR STUDIO PORCELIJN

1 Definities
· Eigenaar: Studio Porcelijn
· Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Studio wil gebruiken.
· Gebruiksovereenkomst: het geheel van de reservering door Gebruiker en de bevestiging hiervan door Studio Porcelijn, waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.
· Studio: de ruimte gelegen in de van Ostadestraat op nummer 482 te Amsterdam en bijbehorende ruimtes zoals kleedkamers, douches en toiletten.

 2 Gebruikstarief en betaling
2.1 Gebruiker dient het verschuldigde gebruikstarief te voldoen op de wijze zoals in de Gebruiksovereenkomst is omschreven
2.2 Het gebruikstarief omvat mede het normale gebruik van verwarming, elektra en water. Indien extra verlichting en/of verwarming wordt gevraagd en toegestaan, dan wordt dit aan Gebruiker apart in rekening gebracht.
2.3 Over het gebruikstarief wordt geen BTW berekend.
2.4 Facturatie geschiedt maandelijks vooraf. Gebruiker dient de rekening voor de vervaldatum te voldoen overeenkomstig de op de rekening aangegeven betaalwijze.
2.5 Het gebruikstarief wordt zonder enige korting of schuldvergelijking voldaan.
2.6 Studio Porcelijn behoudt zich het recht voor de Gebruiksovereenkomst te beëindigen indien Gebruiker niet aan de betalingsverplichting voldoet. Voordat Studio Porcelijn tot opzegging overgaat, stelt zij Gebruiker nog in de gelegenheid om het achterstallige bedrag in één keer over te maken.
2.7 In geval sprake is van een situatie als bedoeld in lid 6, is het voor Gebruiker niet mogelijk nieuwe overeenkomsten aan te gaan voor gebruik van accommodatie van Studio Porcelijn.
2.8 Indien Gebruiker het verschuldigde gebruikstarief na het verstrijken van de in de betalingsherinnering genoemde termijn nog niet heeft overgemaakt, neemt Studio Porcelijn incassomaatregelen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de incasso komen volledig voor rekening van Gebruiker.
 
3 Diensten
          In het gebruikstarief zijn inbegrepen de volgende diensten die Studio Porcelijn levert:
· Het schoonhouden van de Studio;
· Het openen en sluiten van de Studio, voorzover Gebruiker geen sleutel krijgt;
· De zorg voor verlichting, verwarming en (warm) water;
· Het onderhouden en vervangen van inventaris.
 
4 Annulering
4.1 Indien Gebruiker de ter beschikking gestelde Studio niet gebruikt op de in de Gebruiksovereenkomst genoemde tijden, is Gebruiker verplicht om hiervan uiterlijk 1 maand voor de desbetreffende datum melding te doen aan Studio Porcelijn.
4.2 Indien Gebruiker de ter beschikking gestelde Studio niet gebruikt voor de in de Gebruiksovereenkomst genoemde activiteiten, is Gebruiker verplicht om hiervan uiterlijk 1 maand voor de desbetreffende datum melding te doen aan Studio Porcelijn.
5 Duur en (tussentijdse) beëindiging
5.1 De Gebruiksovereenkomst geldt voor de hierin vastgelegde periode en wordt na afloop niet stilzwijgend verlengd.
5.2 Tussentijdse wijziging en/of opzegging van de Gebruiksovereenkomst is wederzijds mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
5.3 Studio Porcelijn behoudt zich het recht voor de Studio (tijdelijk) vrij te maken in onder andere de hiernavolgende situaties:
· Noodzakelijke wijzigingen / (onderhouds)werkzaamheden aan de Studio;
· Calamiteiten;
· Het algemeen belang.
5.4 Indien zich een situatie als in 5.3 genoemd voordoet, zal Studio Porcelijn dit, voor zover mogelijk, tijdig, aankondigen en zich inspannen om vervangende accomodatie voor Gebruiker te vinden. Studio Porcelijn zal aan Gebruiker eventuele reeds betaalde vergoeding voor het niet-genoten gebruik restitueren. Studio Porcelijn is nimmer gehouden tot een vergoeding welke meer bedraagt dan het door Gebruiker betaalde gebruikstarief.
5.5 Studio Porcelijn behoudt zich het recht voor om een Gebruiksovereenkomst na schriftelijke waarschuwing te beëindigen in geval van overtreding door Gebruiker van bepalingen genoemd in deze algemene voorwaarden. Studio Porcelijn behoudt zich tevens het recht voor om één of meer personen wegens wangedrag de toegang tot de Studio te ontzeggen.

6 Staat bij aanvang en na afloop gebruik
6.1 Gebruiker dient iedere klacht over de staat van de Studio onmiddellijk aan Studio Porcelijn mondeling mede te delen, dan wel uiterlijk binnen 2 werkdagen na constatering per brief of per mail te berichten aan Studio Porcelijn. Indien de Gebruiker hiermee in verzuim blijft, wordt de ruimte geacht in goede staat te zijn geweest.
6.2 In geval van ongelukken/calamiteiten dient Gebruiker zelf desbetreffende hulpdiensten in te schakelen.
 
7 Gebruik
7.1 In de Studio en kleedkamer mogen niet meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn, tenzij Gebruiker hiervoor over de benodigde vergunning beschikt.     7.2 Gebruiker verplicht zich de hem ter beschikking gestelde ruimte slechts te gebruiken voor de daarin toegestane activiteiten en slechts op de daarin toegestane dagen/tijdstippen
7.3 Gebruiker is verplicht zich ordelijk te gedragen in de Studio. Aanwijzingen van beherend en controlerend personeel, dat zich als zodanig kan legitimeren dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Gebruiker dient materialen ordelijk op te ruimen
7.4 De Studio mag niet eerder worden betreden dan 15 minuten voor de in de Gebruiksovereenkomst genoemde tijd en een leider of bestuurslid van Gebruiker dient hierbij aanwezig te zijn.
7.5 Overschrijding van de in de Gebruiksovereenkomst vastgestelde tijden is niet toegestaan, tenzij Studio Porcelijn hierin op voorhand schriftelijk heeft toegestemd. In dergelijke gevallen wordt een rekening verstrekt voor de extra gebruikstijd.
7.6 De kleed- en wasruimten mogen 15 minuten voor en na de in de Gebruiksovereenkomst vermelde tijden worden gebruikt.
7.7 De sportvloer mag slechts betreden worden met schoeisel dat geschikt is voor indoor-gebruik en geen schade veroorzaakt aan de sportvloer.
7.8 Het is in alle ruimten verboden om dranken, etenswaren of versnaperingen te nuttigen, en om te roken.
7.9 Bij overtreding van artikel 7.7 en 7.8 worden de extra kosten verbonden aan het schoonmaken van de betreffende sportvloer aan Gebruiker in rekening gebracht;
Bij overtreding van het rookverbod van artikel 7.8 worden in verband hiermee ingevolge de Tabakswet opgelegde boete(s) door de Voedsel en Waren Autoriteit aan Gebruiker doorberekend.
7.10 Indien wordt geconstateerd dat de Studio als gevolg van het huren door Gebruiker meer dan normaal is verontreinigd, worden de extra schoonmaakkosten in rekening gebracht aan Gebruiker.
7.11 Gebruiker is niet gerechtigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Porcelijn, de hem ter beschikking gestelde ruimte aan derden in gebruik te geven, dan wel gebruikstijden met derden te ruilen.
7.12 Rijwielen en andere vervoermiddelen dienen buiten het gebouw op de daartoe bestemde gelegenheden te worden geplaatst.
7.13 Dieren worden in de accommodatie niet toegelaten zonder toestemming van Studio Porcelijn.
7.14 De Studio wordt na 23.30 uur niet meer in gebruik gegeven.
7.15 Gebruiker dient aanwijzingen en voorschriften, gegeven door instanties met wettelijk vastgestelde bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zoals Brandweer, Politie, e.d. terstond op te volgen.
7.16 Studio Porcelijn staat niet in voor de openstelling van horeca-faciliteiten in de Studio. Het is Gebruiker zonder toestemming van Studio Porcelijn verboden om in de Studio horeca-activiteiten te ontplooien.
7.17 Gebruiker is zonder toestemming van Studio Porcelijn niet bevoegd tot het aanbrengen van veranderingen, waaronder reclame, aan of in de Studio.
7.18 Gebruiker dient in het bezit van alle vereiste vergunningen en ontheffingen te zijn die van overheidswege vereist zijn.

8 Aansprakelijkheid
8.1 Gebruiker is tijdens het gebruik aansprakelijk voor aan de Studio of aan de inventaris toegebrachte schade, tenzij Gebruiker aantoont dat de schade buiten zijn schuld of nalatigheid is veroorzaakt. Gebruiker stemt hierbij voor alsdan in met het besluit van Studio Porcelijn tot vaststelling van die schade
8.2 Studio Porcelijn is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, vermissing, verlies of diefstal van zaken van Gebruiker en/of derden. Evenmin aanvaardt Studio Porcelijn enigerlei aansprakelijkheid voor schade of ongevallen, ontstaan door of ten gevolge van het gebruik van de Studio, onverminderd de aansprakelijkheid als bedoeld in de artikelen 6:162 en volgende (onrechtmatige daad) van het Burgerlijk Wetboek. Studio Porcelijn is niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden van derden. Gebruiker vrijwaart Studio Porcelijn voor alle aanspraken van derden terzake.
8.3 Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de activiteiten die in de hem ter beschikking gestelde ruimte plaatsvinden.
8.4 Gebruiker draagt zorg voor afdoende verzekering van zijn risico’s en voldoening van de daarvoor verschuldigde premies. Studio Porcelijn kan overlegging van de benodigde polissen en betalingsbewijzen eisen. Mocht Gebruiker niet voldoen aan de verplichtingen terzake, dan zal Studio Porcelijn ontslagen worden van de verplichting om de afgesproken ruimte in gebruik af te staan
8.5 Indien de Studio op enigerlei wijze in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving wordt gebruikt, zal de dientengevolge opgelegde boete(s) worden (door)berekend aan Gebruiker.
8.6 Indien Studio Porcelijn door enige oorzaak buiten zijn schuld niet in staat is om de Studio of het afgesproken gedeelte daarvan aan Gebruiker ter beschikking te stellen, dan zal Studio Porcelijn niet aansprakelijk zijn voor enige daaruit voor Gebruiker voortvloeiende schade. Dit geldt ook indien door Gebruiker reeds een aanvang is gemaakt met het gebruik van de ruimte. Gebruiker vrijwaart Studio Porcelijn van aanspraken van derden terzake.
8.7 Studio Porcelijn heeft het recht om met het oog op een (dreigende) calamiteit of (dreigende) onregelmatigheden alle zich in de Studio bevindende personen of zaken uit de Studio te doen verwijderen, dan wel niet tot de Studio te (doen) toelaten. Studio Porcelijn is niet aansprakelijk voor de eventuele kosten en schade, welke voor Gebruiker hieruit mochten voortvloeien. Gebruiker vrijwaart Studio Porcelijn tegen alle aanspraken van derden terzake.

9 Gebruik als "sleutelgebouw".
9.1 De Studio kan als "sleutelgebouw" in gebruik worden gegeven.
9.2 Ingeval sprake is van ingebruikgeving als "sleutelgebouw" betekent dit voor Gebruiker de volledige verantwoordelijkheid voor de gang van zaken binnen de Studio alsmede voor het openen en afsluiten van de Studio.
9.3 De kosten, welke Studio Porcelijn moet maken indien Gebruiker de Studio na het gebruik niet of niet naar behoren afsluit komen voor rekening van Gebruiker.
9.4 Gebruiker dient de sleutel binnen 5 werkdagen na beëindiging van het gebruik te retourneren aan Studio Porcelijn. Indien Gebruiker de sleutel niet binnen 5 werkdagen na beëindiging van het gebruik inlevert, verbeurt Gebruiker aan Studio Porcelijn een direct opeisbare boete van € 10,00 per dag voor elke dag dat Gebruiker in verzuim is.
9.5 Het gestelde in lid 9.2 laat de in artikel 3 genoemde dienstverlening onverlet.

10 Inventaris
10.1 De inventaris mag slechts worden gebruikt voor het doel waartoe deze is bestemd. Gebruiker dient de door hem te gebruiken inventaris tijdens het gebruik zelf te installeren en na afloop op te bergen in de daarvoor bestemde ruimten.
10.2 Het is verboden zonder toestemming van Studio Porcelijn de tot de inventaris behorende voorwerpen uit de Studio te verwijderen of daarbuiten te gebruiken.
10.3 Het is Gebruiker niet toegestaan om zonder toestemming van Studio Porcelijn eigen toestellen te plaatsen in de Studio.
 
11 Entree, publiek en reclame.
11.1 Het is Gebruiker toegestaan bij de door hem te organiseren activiteiten in de Studio toeschouwers toe te laten en voor de ingang entreegelden te heffen, mits hier vooraf schriftelijk toestemming is gegeven door Studio Porcelijn.
11.2 Gebruiker ziet erop toe dat de toeschouwers zich uitsluitend in de voor hen bestemde ruimten bevinden. Gebruiker is verantwoordelijk voor het gedrag van de toegelaten toeschouwers.
11.3 Het is Gebruiker niet toegestaan meer dan 50 personen in de Studio aanwezig te laten zijn, tenzij Gebruiker daarvoor zelf over de benodigde vergunning(en) beschikt.
11.4 Het is Gebruiker niet toegestaan in de Studio reclame aan te brengen anders dan na schriftelijke toestemming van Studio Porcelijn. Studio Porcelijn kan aan de toestemming nadere voorwaarden verbinden.
 
12 Andere activiteiten.
12.1 Het is Gebruiker niet toegestaan in de Studio andere dan de overeengekomen activiteiten te organiseren of te laten plaatsvinden anders dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Studio Porcelijn.
12.2 Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor de benodigde vergunningen en/of ontheffingen voor de te organiseren activiteiten. Toestemming van Studio Porcelijn als bedoeld in het eerste lid houdt nadrukkelijk geen toezegging in ten aanzien van de verlening van de vereiste vergunningen en/of ontheffingen op grond van andere regelgeving.
12.3 Studio Porcelijn kan de toestemming als bedoeld in het eerste lid met onmiddellijke ingang intrekken indien in strijd met de algemene voorwaarden en/of wet- en regelgeving wordt gehandeld.
 
13 Niet nakomen van de voorwaarden.
13.1 Indien Gebruiker handelt in strijd met de voorwaarden verbonden aan de Gebruiksovereenkomst, heeft Studio Porcelijn het recht nakoming van de Gebruiksovereenkomst te vorderen dan wel de Gebruiksovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als onmiddellijk ontbonden te beschouwen, zonder enige ingebrekestelling en Gebruiker tot ontruiming van de Studio te noodzaken, zonder tot restitutie van het gebruikstarief verplicht te zijn.
13.2 De kosten, zowel in als buiten rechte, ten laste van Studio Porcelijn door overtreding van Gebruiker van een der bepalingen van de voorwaarden, zijn voor rekening van Gebruiker.
 
14. Boeteclausule
Indien Gebruiker zich, na door Studio Porcelijn schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet houdt aan de gebruiksovereenkomst c.q. de in deze algemene voorwaarden opgenomen voorschriften, verbeurt Gebruiker aan Studio Porcelijn, voor zover geen specifieke boete is overeengekomen, een direct opeisbare boete van € 225,00 per dag voor elke dag dat Gebruiker in verzuim is. Het vorenstaande laat onverlet het recht van Studio Porcelijn op volledige schadevergoeding, voor zover de geleden schade de verbeurde boete overtreft.


 De algemene voorwaarden voor gebruik van Studio Porcelijn zijn vastgesteld door de Directie van Studio Porcelijn d.d. 25 augustus 2007
free web builder

© Copyright 2020 studio porcelijn